دسته: آخرین مقالات

شماره دوم ، پیاپی (۲) ،بهار ۱۳۹۶ ۲

شماره دوم ، پیاپی (۲) ،بهار ۱۳۹۶

تحلیلی_برنقش_جاذبه_ها_و_توانمندی¬های ارزیابی توسعه آموزشی شهرستانهای استان ایلام ارزیابی و سنجش شاخصهای کیفیت زندگی آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی بافتهای مشکل دار شهری امنیت و حقوق شهروندی زنانتحلیلی برنقش جاذبه‌ها و توانمندی¬های گردشگری در جذب...

شماره اول، پیاپی (۱) ، زمستان ۱۳۹۵ ۰

شماره اول، پیاپی (۱) ، زمستان ۱۳۹۵

ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های بررسی مواضع کشورهای ساحلی دریای نقش گردشگری سلامت درتوسعه پایدار نقش فناوری های نوین درتوسعه پایدار گردشگری خانه های دوم و اثرات آن سنجش میزان آگاهی دهیاران از...