درباره نشریه

درباره فصلنامه

فصلنامه علمی – تخصصی پژوهشهای مکانی- فضایی به منظور گسترش و نشر فعالیت‌های علمی و پژوهشی محققان داخلی کشور به زبان فارسی در زمینه‌های مختلف وابسته به علم جغرافیا پذیرای مقالات تحقیقی اساتید و محققان رشته‌های مختلف می‌باشد.
این مجله با هدف تبادل اطلاعات علمی بین دانشجویان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی کشور در زمینه های مختلف پژوهشهای جغرافیایی ، به صورت دسترسی آزاد در پایگاه های مختلف فضای مجازی نمایه می گردد تا به عنوان یک منبع با ارزش در اختیار مدیران و محققین قرار گیرد.
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر سید رامین غفاری
مدیر اجرایی: خانم مریم موسی رضایی
مسئول روابط عمومی: خانم فاطمه ابراهیمی
ویراستار انگلیسی: خانم دکتر شیرین رحیمی
ویراستار علمی و فارسی: آقای دکتر داوود مهدوی و آقای دکتر محمد علی رجایی