اهداف و چشم انداز ها

اهداف و چشم اندازها

اهداف و چشم انداز

نخست سپاس میگویم پروردگار بزرگی را که بدینسان فرصتی برای ارائه و بسط یافته های علمی در حوزه ای از علوم بشری فراروی ما قرار داد.

پژوهشهای مکانی فضایی تمامی ابعاد جغرافیایی زندگی انسان را فرا می‌گیرد، انسانی که در مکان و فضا زاده میشود، رشد میکند، تحول و تکامل مادی و معنوی می یابد و در کنشی متقابل با هم نوعان و محیط پیرامون، بر مبنای باورها و آرمانهای خود ساختار و سازمان فضایی را دگرگون و جغرافیایی می سازد، از مکان و فضا تاثیر می پذیرد و سرانجام در همین مکان و فضای دگرگون یافته ای که پس از خالق هستی علت و معلول آن است بدرود حیات میگوید و کالبد بی جانش بخشی از اجزای مادی آن میگردد.

فصلنامه­ ی پژوهشهای مکانی – فضایی با آرمان فراهم ساختن زمینه­ ای برای طرح و تبیین دیدگاه‌های علمی معلمین، مدرسین، دانشجویان و دانش پژوهان عزیز آوردگاهی است که ابعاد و عرصه های جغرافیایی زیست و زندگی انسان را در وجوه فضایی آن فرا میگیرد.

دست اندرکاران این مجله که جمعی از دانش آموختگان و جغرافیدانان کشورند برآنند تا از سویی بستری مناسب برای طرح و تبیین یافته­ها و دست آوردهای علمی و پژوهشی متخصصین و صاحب نظران در حوزه علوم جغرافیایی(برنامه ریزی شهری و منطقه ای، برنامه ریزی روستایی و عشایری و برنامه ریزی توسعه گردشگری) فراهم آورند و از سوی دیگر گامی هر چند کوتاه در مسیر توسعه و تعالی علمی میهن عزیزمان ایران بردارند.

بهره گیری از داورانی مجرب و کارآزموده از سراسر کشور، توجه به معیارها و استانداردهای علمی در پذیرش، چاپ و انتشار مقالات با هدف تحقق شرایط لازم برای ارتقاء علمی فصلنامه از دیگر اهداف و رویکرد های مورد اهتمام در ترسیم چشم اندازی روشن است.

امید است با لطف و یاری پروردگار بزرگ و همکاری و همیاری شما فرهیخته و اندیشمند گرانقدر شاهد تولید مقالاتی علمی و کاربردی در راستای پاسخ به نیازهای جامعه، حل معضلات بشری و اعتبار و پویایی روزافزون این مجله در نیل به اهداف و رسالت علمی خود باشیم.

دکتر سید رامین غفاری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله