هیئت تحریریه

 

مشخصات سردبیر و شورای نویسندگان

 ردیف

 نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی  دانشگاه  سمت

۱

دکتر سید رامین غفاری دانشیار دانشگاه پیام نور

صاحب امتیاز ومدیر مسئول

۲

دکتر هوشمند عطایی دانشیار دانشگاه پیام نور سردبیر

۳

دکتر بیژن رحمانی استاد دانشگاه شهید بهشتی عضو

۴

دکتر مسعود مهدوی استاد دانشگاه تهران

عضو

۵

دکتر مسعود تقوایی استاد دانشگاه اصفهان

عضو

۶

دکتر سیروس شفقی استاد دانشگاه اصفهان

عضو

 ۷ دکتر عبدالعلی منصف

دانشیار

دانشگاه پیام نور

عضو
۸ دکتر مصطفی طالشی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

عضو
۹ دکتر عباس امینی فسخودی دانشیار دانشگاه اصفهان

عضو

۱۰

دکتر اسد اله دیوسالار دانشیار دانشگاه پیام نور

عضو

۱۱ دکتر احمد خادم الحسینی دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  عضو
۱۲ دکتر رضا مختاری دانشیار دانشگاه پیام نور

عضو

۱۳ دکتر مجید جاوری استادیار دانشگاه پیام نور

عضو

۱۴  دکتر محمد علی رجایی  عضو فعال انجمن جغرافیایی ایران     عضو