اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقالات در فصلنامه:

-ارسال تعهدنامه‌ی کتبی همراه مقاله مبنی بر این که، مقاله‌ی مزبور به نشریه، مجله ، همایش و … انتشار نگردیده است. همچنین نویسنده متعهد می شود تا اعلام نتایج داوری مقالات ، از ارائه آن به دیگر مجلات، سمینارها و همایش های علمی پرهیزکند. در غیر این صورت هزینه های بررسی مقاله از مولف دریافت می گردد.
-در مقالات مشترک با استاد و یا مستخرج از پایان نامه که با نظارت استاد راهنما نوشته شده اند، لازم است نام استاد راهنما قید گردد و اعلام رضایت کتبی ایشان نیز همراه مقاله به دفتر مجله ارائه شود.
-مقاله باید حاصل دستاورد مولف یا مولفان و دارای اصالت و نوآوری و ماهیت تحلیلی باشد.
– در نگارش مقاله باید روش پژوهش علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
-در هنگام ارسال مقاله برای فصلنامه قید نام و نام خانوادگی نویسنده به همراه مشخصات (مرتبه علمی، شماره تماس نویسنده، دانشگاه و یا موسسه مربوطه و نشانی پست الکترونیکی) الزامی است.
– مقاله پس از دریافت، نخست درهیئت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاه ها و نظرات داوران، نتایج وامتیازات کسب شده در هیئت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات لازم و کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.
-هیئت تحریریه در رد و پذیرش و اصلاح مقالات، آزاد است.
-مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهده نویسنده است.
-چاپ مقالات درفصلنامه، براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان خواهد بود.
– -مطابق ضوابط مجله و با تایید مدیر مسئول فصلنامه هزینه های مرتبط با داوری و چاپ مقالات پس از بررسی و تایید نهایی از مولف دریافت می‌شود.