کلمات کلیدی را وارد نمایید

شیوه نگارش مقاله

۶۰۵۰- ۲۵۳۸ISSN:

مقالات فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های مکانی فضایی در پایگاه‌های زیر نمایه خواهد شد:

www.noormags.com

www.magiran.com

www.civilica.com

www.ensani.ir

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

مدیر مسئول: دکتر سید رامین غفاری

مدیر داخلی: دکتر الهام قاسمی

سایت اختصاصی: www.makanifazaei.ir

ایمیل مجله: makanifazaei@gmail.com

 

شیوه نگارش مقاله

موارد زیر باید منضم به مقاله باشد (دفتر فصلنامه پیش از ثبت مقاله در فهرست مقاله‌های قابل داوری، از نویسنده خواهد خواست که موارد نقص را – در صورت وجود – برطرف کند):

۱- اصل مقاله
۲- گواهی عدم نشر مقاله در مجلات دیگر توسط نویسندگان و امضای همه آنان و ارسال برای ایمیل مجله
۳- خلاصه انگلیسی در حدود ۸۰۰ کلمه (شامل طرح مساله، روش تحقیق و نتیجه‌گیری) همراه با کلید واژگان و اسم و مرتبه علمی نویسندگان
۴- ساختار علمی مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد:
چکیده، کلید واژگان، مقدمه (مبانی نظری و چارچوب مفهومی)، طرح مسأله، روش و ابزار پژوهش، اهداف، پرسش‌ها، فرضیات، معرفی قلمرو پژوهش، یافته‌های پژوهش، جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات
۵- صفحه عنوان مقاله و مشخصات و نشانی نویسنده یا نویسندگان (اگر مقاله‌ای چند نویسنده دارد لازم است نویسنده مسئول

 

  • عنوان و شماره تصاویر، پایین تصویر ذکر شود:

تصویر شماره (؟): عنوان تصویر (۱۱ ب نازنین بولد) (منبع: ؟)

 

  • عنوان و شماره نمودارها، بالای نمودار ذکر شود:

نمودار شماره (؟): عنوان نمودار (۱۱ ب نازنین بولد) (منبع: ؟)

  • عنوان و شماره اشکال، پایین اشکال ذکر شود:

شکل شماره (؟): عنوان شکل (۱۱ ب نازنین بولد) (منبع: ؟)

  • عنوان و شماره نقشه ها، پایین نقشه ذکر شود:

۹- هر مقاله باید حداقل ۳ و حداکثر تا ۵ کلیدواژه داشته باشد.
۱۰- نخستین صفحه‌ی مقاله، صفحه عنوان نویسندگان می‌باشد و بایستی شامل اطلاعات ذیل باشد:
– نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان با املای فارسی و لاتین؛
– نام نویسنده مسئول، در مقاله‌هایی که بیش از یک نویسنده دارند؛
– نشانی و ایمیل و شماره تلفن و دورنگار نویسندگان؛
– مرتبه علمی و محل اشتغال نویسندگان با املای فارسی و لاتین؛
– ارتباط مقاله با رساله پایان‌نامه (در مورد مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه) یا طرح‌های پژوهشی؛
۱۱- در کتاب‌نامه به مشخصات کامل همه منابع و مراجع اشاره شود.
۱۲- تنها منابعی در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم‌اهمیت خودداری شود.
۱۳- در فهرست منابع ابتدا کلیه منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتیب حروف قرار داده شوند.
۱۴- مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (نویسندگان) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد.

فهرست منابع 
کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار (نام کشور: شهر).
مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره نشریه، شماره صفحات مقاله در نشریه.

۱۷- اسکن تعهدنامه‌ی مکتوب مبنی بر عدم انتشار و یا ارسال مقاله به سایر مجلات، نشریه‌ها، همایش‌ها و ….