کلمات کلیدی را وارد نمایید

موارد زیر باید منضم به مقاله باشد (دفتر فصلنامه پیش از ثبت مقاله در فهرست مقالههای قابل داوری، از نویسنده خواهد خواست که موارد نقص را – در صورت وجود – برطرف کند):

۱- اصل مقاله

۲- تصاویر (چنانچه مقاله تصویر داشته باشد)

۳- خلاصه انگلیسی درحدود ۸۰۰ کلمه (شامل طرح مساله، روش تحقیق و نتیجه گیری) همراه با کلید واژگان و اسم و مرتبه علمی نویسندگان

۴- ساختار علمی مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد:

چکیده
کلید واژگانن
مقدمه (مبانی نظری و چارچوب مفهومی)
طرح مساله
روش و ابزار پژوهش
اهداف، پرسشها، فرضیات
معرفی قلمرو پژوهش
یافته های پژوهش
جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات

۵- صفحه عنوان مقاله و مشخصات و نشانی نویسنده یا نویسندگان (اگر مقالهای چند نویسنده دارد لازم است نویسنده مسئول معین شده باشد. نویسنده مسئول کسی است که در طی روند داوری و آماده سازی مقاله با او مکاتبه میشود. چنانچه نویسنده مسئول معین نشده باشد نشریه نخستین نویسنده را نویسنده مسئول میداند)

۶-تعداد صفحات مقاله و پی نوشتهای آن در مجموع نباید بیش از۱۵ صفحه باشد

۷- متن مقاله با فونت ۱۲ بی نازنین (B nazanin) به صورت تک ستونی تهیه شود. حاشیه ی متن از چپ و راست سانتی متر( دو و نیم سانتی متر)، از بالا ۲/۵ ( دو و نیم سانتی متر)، و از پایین ۳/۵ سانتی متر ( سه و نیم سانتی متر) باشد.

۸- تصاویر شامل (عکس، نقشه , نمودار) با عنوان شکل شماره (…) و عنوان در بالای تصویر و نیز جداول با عنوان جدول شماره (…) و عنوان در بالای جدول و نیز ذکر منابع در پایین تصاویر و جداول به صورت “سیاه و سفید” شماره گذاری و مشخص شوند .

۹- هر مقاله باید حداقل ۳ و حداکثر تا ۵ کلید واژه داشته باشد .

۱۰- نخستین صفحه ی مقاله ، صفحه عنوان نویسندگان می باشد و بایستی شامل اطلاعات ذیل باشد: – نام ونام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان با املای فارسی و لاتین؛ – نام نویسنده مسئول، در مقاله هایی که بیش از یک نویسنده دارند؛ – نشانی و ایمیل و شماره تلفن و دورنگار نویسندگان؛ – مرتبه علمی و محل اشتغال نویسندگان با املای فارسی و لاتین؛ – ارتباط مقاله با رساله پایان نامه ( در مورد مقاله های مستخرج از پایان نامه) یا طرحهای پژوهشی؛

۱۱- در کتاب نامه به مشخصات کامل همه منابع و مراجع اشاره شود.

۱۲- تنها منابعی در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.

۱۳- در فهرست منابع ابتدا کلیه منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتیب حروف قرار داده شوند.

۱۴- مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (نویسندگان) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد.

فهرست منابع
کتاب
نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار (نام کشور: شهر).
مقاله
نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره نشریه، شماره صفحات مقاله در نشریه.

۱۷- اسکن تعهدنامه ی مکتوب مبنی بر عدم انتشار و یا ارسال مقاله به سایر مجلات، نشریه ها، همایش ها و ….