راهنمای نویسندگان و فرم تعهدنامه

موارد زیر باید منضم به مقاله باشد (دفتر فصلنامه پیش از ثبت مقاله در فهرست مقاله های قابل داوری، از نویسنده خواهد خواست که موارد نقص را – در صورت وجود – برطرف کند): ۱- اصل مقاله ۲- تصاویر (چنانچه مقاله تصویر داشته باشد) ۳- خلاصه انگلیسی درحدود ۸۰۰ کلمه (شامل طرح مساله، روش تحقیق و نتیجه گیری) همراه با کلید واژگان و اسم و مرتبه علمی نویسندگان ۴- ساختار علمی مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد:

  • چکیده
  • کلید واژگانن
  • مقدمه (مبانی نظری و چارچوب مفهومی)
  • طرح مساله
  • روش و ابزار پژوهش
  • اهداف، پرسشها، فرضیات
  • معرفی قلمرو پژوهش
  • یافته های پژوهش
  • جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات

۵- صفحه عنوان مقاله و مشخصات و نشانی نویسنده یا نویسندگان (اگر مقالهای چند نویسنده دارد لازم است نویسنده مسئول معین شده باشد. نویسنده مسئول کسی است که در طی روند داوری و آماده سازی مقاله با او مکاتبه میشود. چنانچه نویسنده مسئول معین نشده باشد نشریه نخستین نویسنده را نویسنده مسئول میداند) ۶-تعداد صفحات مقاله و پی نوشتهای آن در مجموع نباید بیش از۱۵ صفحه باشد ۷- متن مقاله با فونت ۱۲ بی نازنین (B nazanin) به صورت تک ستونی تهیه شود. حاشیه ی متن از چپ و راست سانتی متر( دو و نیم سانتی متر)، از بالا ۲/۵ ( دو و نیم سانتی متر)، و از پایین ۳/۵ سانتی متر ( سه و نیم سانتی متر) باشد. ۸- تصاویر شامل (عکس، نقشه , نمودار) با عنوان شکل شماره (…) و عنوان  در بالای تصویر و نیز جداول با عنوان جدول شماره (…) و عنوان در بالای جدول و نیز ذکر منابع در پایین تصاویر و جداول به صورت “سیاه و سفید” شماره گذاری و مشخص شوند . ۹- هر مقاله باید حداقل ۳ و حداکثر تا ۵ کلید واژه داشته باشد . ۱۰- نخستین صفحه ی مقاله ، صفحه عنوان نویسندگان می باشد و بایستی شامل اطلاعات ذیل باشد: – نام ونام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان با املای فارسی و لاتین؛ – نام نویسنده مسئول، در مقاله هایی که بیش از یک نویسنده دارند؛ – نشانی و ایمیل و شماره تلفن و دورنگار نویسندگان؛ – مرتبه علمی و محل اشتغال نویسندگان با املای فارسی و لاتین؛ – ارتباط مقاله با رساله پایان نامه ( در مورد مقالههای مستخرج از پایان نامه) یا طرحهای پژوهشی؛ ۱۱- در کتاب نامه به مشخصات کامل همه منابع و مراجع اشاره شود. ۱۲- تنها منابعی در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود. ۱۳- در فهرست منابع ابتدا کلیه منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتیب حروف قرار داده شوند. ۱۴- مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (نویسندگان) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد.

فهرست منابع 
کتاب
نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار (نام کشور: شهر).
مقاله
نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره نشریه، شماره صفحات مقاله در نشریه.

۱۷- اسکن تعهدنامه ی مکتوب مبنی بر عدم انتشار و یا ارسال مقاله به سایر مجلات، نشریه ها، همایش ها و ….

دانلود فرم تعهد نامه

تعهدنامه PDF
تعهدنامه word