کلمات کلیدی را وارد نمایید

شناسنامه فصل نامه :

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
دکتر سید رامین غفاری

سردبیر :
دکتر هوشمند عطائی

پایگاه نمایه کننده :
Previous
Next
مقالات چاپ شده :

محورهای فصلنامه :

– برنامه ریزی شهری و منطقه ای
– برنامه ریزی روستایی و عشایری
– برنامه ریزی توسعه ی گردشگری

شاپای الکترونیک

۲۵۳۸-۴۵۵۴