کلمات کلیدی را وارد نمایید

شناسنامه فصل نامه :
صاحب امتیاز  : جهاددانشگاهی واحد اصفهان مدیر مسئول : دکتر سید رامین غفاری سردبیر : دکتر هوشمند عطائی
پایگاه نمایه کننده :
Previous
Next
پژوهش های مکانی فضایی
مقالات چاپ شده :

محورهای فصلنامه :

– برنامه ریزی شهری و منطقه ای
– برنامه ریزی روستایی و عشایری
– برنامه ریزی توسعه ی گردشگری

شاپای الکترونیک

۲۵۳۸-۴۵۵۴